Gorska mbështetëse lojale e “ЕSN Winter Training Skopjе“

Gorska, si mbështetëse lokale e organizatave studentore, edhe këtë vit morri pjesë në “ЕSN Winter Training Skopjе“, manifestim ky i organizuar nga ana e Erasmus Student Network Macedonia. Gjatë këtij manifestimi u fol mbi internacionalizimin e studentëve të Maqedonisë, prezantimin e kulturës maqedonase dhe njohjen me produkteve të njohura maqedonase, që prodhohen nga ana e kompanive të Maqedonisë